Informácia o ochrane osobných údajov

Ochrana osobných údajov je pre nás dôležitá, pristupujeme k nej zodpovedne a dodržiavame právne predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov. Radi by sme Vám preto poskytli informácie o tom aké osobné údaje spracúvame, aké dôvody na to máme, aké sú Vaše práva a ďalšie informácie, ktoré by Vás mohli zaujímať.

Chceme, aby ste boli presvedčení, že Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Naším cieľom je byť transparentní voči všetkým klientom, aby sme si boli istí, že rozumejú tomu, ako používame ich osobné údaje.

Prečítajte si nižšie uvedené informácie, ktoré sú zostavené tak, aby boli čo najviac prehľadné a praktické, a aby ste ľahko našli, čo hľadáte.

Ak Vám po prečítaní informácie bude čokoľvek nejasné, radi Vám poskytneme vysvetlenie. Kontaktujte nás na našich kontaktných údajoch uvedených nižšie.

 • 1. Kto je prevádzkovateľ Vašich osobných údajov?
 • 2. Kde nás môžete kontaktovať?
 • 3. Aké údaje o Vás získavame?
 • 4. Prečo spracúvame Vaše osobné údaje a akým spôsobom ich využívame?
 • 5. Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov
 • 6. Kto môže mať prístup k Vašim osobným údajom?
 • 7. Ako dlho sú Vaše údaje spracúvané?
 • 8. Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?
 • 9. Kde môžete svoje práva uplatniť?
 • 10. Ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov?
 • 11. Všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov

1. Kto je prevádzkovateľ Vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť absolute people s.r.o., so sídlom Klariská 7, 811 03 Bratislava, IČO: 35 956 062, zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sro, vlož. č.: 37652/B.

Chceli by sme Vás ubezpečiť, že Vaše údaje sú spracúvané len v nevyhnutnom rozsahu a vždy na konkrétny účel spracúvania.

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ (2016/679) Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov („GDPR“), ako aj s inými platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.

Hlavným zameraním našej spoločnosti je vyhľadávanie účinkujúcich pre našich obchodných partnerov do reklám, filmov a podobne, t.j. zaoberáme sa castingom. Robíme castingy pre reklamu, fotoprodukciu, film, vyhľadávame reklamný a filmový komparz. Každý uchádzač o účinkovanie v reklame alebo filme sa môže na dobrovoľnej báze zaregistrovať do našej databázy uchádzačov a zároveň môže kedykoľvek požiadať o vyradenie z tejto databázy.

2. Kde nás môžete kontaktovať?

Kontaktujte nás v prípade potreby:

 • - poštou na adrese: absolute people s.r.o., so sídlom Klariská 7, 811 03 Bratislava
 • - emailom na adrese: info@absolutepeople.sk
 • - telefonicky na tel. č.: 02/54435388

 • 3. Aké údaje o Vás získavame?

  Táto časť Vás oboznamuje s typom osobných údajov, ktoré od Vás získavame.

  Získavame len také osobné údaje, aby sme Vám mohli riadne poskytovať naše služby, a tiež aby sme chránili naše oprávnené záujmy. Jedná sa o osobné údaje, ktoré uvediete do nášho registračného formulára na účely Vašej registrácie do databázy záujemcov o účinkovanie v reklamách, filmoch, ako komparz a podobne.

  Spracúvame najmä tieto osobné údaje:

 • - základné osobné údaje ako meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska,
 • - kontaktné údaje napr. telefónne číslo, email, kontaktná adresa,
 • - Vaše prihlasovacie údaje, ak si u nás vytvoríte konto, ako napr. prihlasovacie meno a heslo, ktoré ste si zvolili,
 • - údaje typu pohlavie, zamestnanie, škola, ktorú navštevujete, Vaša fotografia, výška.

 • 4. Prečo spracúvame Vaše osobné údaje a akým spôsobom ich využívame?

  Pre lepšie pochopenie na aké účely používame Vaše osobné údaje, sme ich spracúvanie rozdelili na dve časti.

  Spracúvanie s Vaším súhlasom

  Na spracúvanie Vašich osobných údajov na účely registrácie do našej databázy uchádzačov a sprístupnenie Vašich osobných údajov našim obchodným partnerom, ktorí hľadajú účinkujúcich do reklamy alebo filmu, si vždy vopred vyžiadame Váš súhlas.

  Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Udelenie Vášho súhlasu je dobrovoľné. V prípade, ak súhlas nebude udelený, nebudeme Vám môcť poskytnúť naše služby a Vaša registrácia bude odmietnutá. V prípade, že Váš súhlas odvoláte, budete z databázy vyradený.

  Spracúvanie bez potreby Vášho súhlasu

  Spracúvanie na účely vykonania opatrení na Vašu žiadosť pred uzavretím zmluvy alebo na účely plnenia zmluvy

  V niektorých prípadoch môžeme Vaše osobné údaje spracúvať aj bez Vášho súhlasu v prípadoch, keď na základe Vašej dobrovoľnej žiadosti vykonávame opatrenia pred uzatvorením zmluvy, aby ste mali príležitosť účinkovať vo filme alebo reklame. Ak už došlo k uzatvoreniu zmluvy, Vaše údaje spracúvame z dôvodu plnenia zmluvy.

  Spracúvanie na základe oprávnených záujmov

  Našim oprávneným záujmom je:
 • - obhajoba prípadných právnych nárokov, riešenie sporov, sťažností (napr. v prípade, ak nie je spokojní s poskytnutými službami a pod.),
 • - starostlivosť o potreby našich klientov, vrátane poskytovania našich služieb,
 • - ochrana a podpora našej spoločnosti, klientov,
 • - pre potreby nášho vzťahu s Vami a udržiavania kontaktu s Vami.


 • 5. Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov

  Registrácia do našej databázy je prístupná len pre osoby, ktoré majú viac ako 16 rokov. Z tohto dôvodu Vás v priebehu registrácie do databázy vždy požiadame o potvrdenie, či máte viac ako 16 rokov.

  V prípade, ak zákonný zástupca dieťaťa mladšieho ako 16 rokov zistí, že osobné údaje dieťaťa nám boli sprístupnené, žiadame Vás, aby ste nás kontaktovali na kontaktných údajoch uvedených v bode 2 a my zabezpečíme, aby takéto údaje boli okamžite vymazané.

  6. Kto môže mať prístup k Vašim osobným údajom?

  Podstatnou našej činnosti sú castingy organizované pre našich obchodných partnerov, ktorí hľadajú účinkujúcich do reklamy alebo filmu. Z tohto dôvodu môžu byť Vaše osobné údaje sprístupnené našim obchodným partnerom z oblasti filmového a reklamného priemyslu, ktorí hľadajú účinkujúcich do reklám, filmov a podobne. Vždy dbáme na to, aby tieto subjekty spĺňali riadne opatrenia na ochranu a zabezpečenie Vašich osobných údajov.

  Môže sa jednať o reklamné agentúry, produkčné spoločnosti, režisérov a podobne, ktorí si vyberajú účinkujúcich, predovšetkým podľa ich vzhľadu na základe sprístupnenia Vašej fotografie a ďalších osobných údajov, ako napr. vek, výška.

  Vaše údaje sú v rámci poskytovania našich služieb môžu byť poskytované aj našim dodávateľom, ako napr. právne kancelárie, externé spoločnosti spravujúce naše systémy a pod.

  7. Ako dlho sú Vaše údaje spracúvané

  Vaše údaje budú uchovávane po dobu trvania účelu, na ktorý sme Vaše osobné údaje získali. V prípade, ak požiadate o vyradenie z našej databázy, Vaše osobné údaje nebudeme ďalej spracúvať a budú vymazané. V prípade, ak došlo k uzatvoreniu zmluvy, Vaše osobné údaje budú uchovávané počas trvania zmluvy a 5 rokov po jej ukončení.


  8. Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

  Pri spracúvaní Vašich osobných údajov môžete uplatniť tieto práva:

  Právo na prístup k osobným údajom
  Máte právo požadovať od nás potvrdenie o tom, či a aké osobné údaje o Vás spracúvame. Ak chcete získať kópiu Vašich osobných údajov, kontaktujte nás.

  Chcem vedieť viac:
  Súčasťou tohto práva je naša povinnosť poskytnúť Vám informácie o účele spracúvania Vašich osobných údajov, kategórií dotknutých osobných údajov, komu sú osobné údaje sprístupňované, o dobe uchovávania osobných údajov, o práve podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácií.

  Právo na opravu
  Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, kontaktujte nás a vykonáme nápravu.

  Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)
  Existuje viacero situácií, kedy máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, napr. v prípade, ak:
 • - osobné údaje už nepotrebujeme na účel, na ktorý boli získané,
 • - úspešne ste namietali voči spracúvaniu Vašich osobných údajov,
 • - odvolali ste svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov,
 • - osobné údaje sme spracúvali nezákonne.

 • Chcem vedieť viac:
  Každá žiadosť o výmaz podlieha individuálnemu posúdeniu a vyhodnoteniu, či sú splnené podmienky na výmaz, nakoľko naša spoločnosť môže mať povinnosť, prípadne oprávnený záujem, ak prevažuje nad Vašimi záujmami, si osobné údaje ponechať.

  Právo na obmedzenie spracúvania
  V prípadoch, keď nie je jasné, či a kedy sa osobné údaje musia vymazať, si vo všeobecnosti môžete uplatniť právo na obmedzenie spracúvania. Toto právo možno uplatniť, napr. v prípade, ak:
 • - je presnosť osobných údajov spochybnená,
 • - nechcete vymazať osobné údaje,
 • - údaje viac nie sú potrebné na pôvodný účel, ale nemôžu byť ešte vymazané z právnych dôvodov,
 • - sa rozhoduje o námietke proti spracovaniu.

 • Právo na prenosnosť údajov
  Máte právo dostať svoje osobné údaje v strojovo čitateľnom formáte a poslať ich inému prevádzkovateľovi.

  Právo namietať
  Máte právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov na marketingové účely alebo na základe, ktorý súvisí s vašou konkrétnou situáciou.

  Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, obráťte sa na nás.

  Chcem vedieť viac: Námietku môžete vzniesť aj proti automatizovanému rozhodovaniu.
  Ak namietnete voči spracúvaniu na účely marketingu, osobné údaje na takéto účely nebudeme ďalej spracúvať.

  Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov
  Máte právo kedykoľvek sa obrátiť s Vašim podnetom alebo sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, IČO: 36 064 220.

  Kontaktné údaje na Úrad na ochranu osobných údajov:
  Tel.: + 421 2 32 31 32 14
  Fax: + 421 2 32 31 32 34
  e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
  Webstránka: http://www.dataprotection.gov.sk/


  9. Kde môžem svoje práva uplatniť?

  Svoje práva môžete uplatniť v našej spoločnosti a to zaslaním emailu, písomne poštou na adresu sídla spoločnosti, prípadne telefonicky.
  Všetky potrebné kontaktné údaje uvedené vo bode 2 tejto informácie.

  Chcem vedieť viac: Vyjadrenia a oznámenia k uplatneným právam poskytujeme bezplatne, najneskôr do 1 mesiaca od doručenia Vašej žiadosti. Túto lehotu môžeme v určitých prípadoch predĺžiť o ďalšie 2 mesiace.


  10. Ako môžem odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov?

  Váš súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov vykonaného na základe tohto súhlasu pred jeho odvolaním.

  Chcem vedieť viac: V prípade, ak chcete svoj súhlas odvolať, uveďte prosím Vaše meno, priezvisko, adresu bydliska a dátum narodenia, aby sme vedeli zistiť kto ste. Stačí nám oznámiť, že svoj súhlas odvolávate a Vaše údaje nebudeme na tento účel ďalej uchovávať.


  11. Všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov

  V tejto časti Vám prístupnejšou a zrozumiteľnejšou formou vysvetlíme, čo je vlastne spracúvanie osobných údajov a jednotlivé pojmy spájané so spracúvaním.

  Osobný údaj – akákoľvek informácia, na základe ktorej Vás môžeme identifikovať, ako napr. meno, priezvisko, dátum narodenia, ale aj email, IP adresa a pod.

  Dotknutá osoba – ste ňou Vy, ak sa jedná o Vaše osobné údaje.

  Spracúvanie osobných údajov – akákoľvek činnosť, ktorú prevádzkovateľ vykonáva s Vašimi osobnými údajmi, napr. ich získavanie, zaznamenávanie, uchovávanie a pod.

  Prevádzkovateľ – osoba, ktorá určí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov.

  Sprostredkovateľ – ten, kto spracúva osobné údaje pre prevádzkovateľa v jeho mene.

  Účel – prečo spracúvame Vaše osobné údaje.

  Oprávnený záujem – záujem prevádzkovateľa alebo iného subjektu, z ktorého vyplýva potreba spracúvania Vašich osobných údajov, ak prevažuje nad záujmami dotknutej osoby.

  Nariadenie GDPR – hlavný právny predpis týkajúci sa ochrany Vašich osobných údajov, ktorý sa začína uplatňovať od 25. mája 2018.

  Táto informácia je účinná od 25. 05. 2018